logo
Tarikh : 19 April 2019 | Masa :
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

SOAL SELIDIK KEBERKESANAN SISTEM
SISTEM PERMOHONAN KAD PENGENALAN JABATAN DAN PELEKAT KENDERAAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN SELANGOR (epsk.selangor.gov.my)

YBhg. Dato'/ Datin Paduka/ Tuan/ Puan,

* Soal selidik ini bertujuan bagi mendapatkan maklum balas berkenaan keberkesanan sistem
* Segala maklum balas penting kepada Pentadbiran ini dan akan digunakan bagi meningkatkan serta memperbaiki mutu perkhidmatan sistem
* Segala maklumat yang diberikan kepada Pentadbiran ini bagi tujuan soal selidik akan dirahsiakan

MAKLUMAT UMUM
Jabatan :
Jantina : *
Jawatan / Gred :
Umur : *
 
BIL SOALAN UMUM PILIHAN JAWAPAN
1. * Kekerapan anda menggunakan sistem epsk dalam sebulan.
2. * Bagaimana anda mengetahui mengenai sistem epsk
* Sila tanda yang berkenaan
 
BIL SOALAN Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju
A FIZIKAL SISTEM 3 2 1
1. Promosi sistem diketahui dan alamat laman web mudah diperolehi oleh anda.
2. Sistem tiada masalah capaian dari komputer di jabatan anda.
3. Sistem ini boleh di akses melalui komputer di luar pejabat memudahkan kerja anda.
4. Grafik, warna dan susun letak bagi sistem menarik bagi anda.
5. Maklumat yang dipaparkan mudah difahami oleh anda.
 
B PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB 3 2 1
1. Pegawai bertanggungjawab mudah dihubungi oleh anda bagi bertanya soalan.
2. Pegawai bertanggungjawab mempunyai pengetahuan tentang sistem bagi membantu anda.
3. Pegawai bertanggungjawab membantu menyelesaikan masalah anda.
4. Maklumat pegawai bertanggungjawab senang diperolehi dan dipamerkan di dalam sistem bagi kemudahan anda.
 
C TATACARA SISTEM 3 2 1
1. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di dalam sistem mudah difahami oleh anda.
2. Penggunaan sistem lebih cepat dari kaedah manual dari segi masa.
3. Syarat yang diletakkan di dalam sistem mudah difahami dan dipatuhi oleh anda.
4. Secara keseluruhan penggunaan sistem lebih mudah dari kaedah manual.
 
D RESPON 3 2 1
1. Kelulusan samada permohonan diterima atau ditolak dimaklumkan dengan cepat kepada anda.
2. Jawapan status permohonan melalui email diperolehi oleh anda sebagai makluman.
3. Makluman melalui email yang diterima mengandungi maklumat penting sebagai panduan anda.
4. Sistem makluman permohonan melalui email lebih baik dari kaedah manual bagi anda.
5. Adakah terdapat kesilapan pada maklumat data diri di Kad Pengenalan Jabatan dan Pelekat Kenderaan anda.
 
E KESELURUHAN 3 2 1
1. Penilaian anda secara keseluruhannya bagi sistem.
 

1. SENARAI KEKURANGAN SISTEM
 

2. SENARAI KEBAIKAN/ KELEBIHAN SISTEM
 

3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
 

4. CAPTCHA

*  Bertujuan untuk memastikan soal selidik tidak
    dihasilkan oleh komputer "auto-generated robot"

 
Terima kasih kerana meluangkan masa bagi membantu mengisi soal selidik ini.
Sila hantar maklum balas anda ke Bahagian Khidmat Pengurusan (Tingkat 18) atau fax di talian 03-55101088